APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2018-2019

Link pentru inscriere: 

https://competente.rocnee.eu/apel2018_10_enct/

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) realizează procesul de constituire a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii:

·         Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

·         Evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a;

·         Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;

·         Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a;

·         Examenului de bacalaureat naţional;

·         Examenului naţional de definitivare în învăţământ;

·         Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar.

 A. Obiectivele selecţiei:

CNEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2018-2019. Cadrele didactice selectate vor desfăşura activitatea de proiectare a itemilor/variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNEE.

De asemenea, CNEE doreşte să mărească numărul membrilor din grupurile de lucru pe discipline astfel încât în componenţa acestora să se regăsească şi profesori care activează în mediul rural, respectiv în unităţi de învăţământ liceal cu filiere vocaţională şi tehnologică.

B. Criterii de selecţie:

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor, a examenelor şi a concursurilor naţionale din anul şcolar 2018-2019.

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească:

-          desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, în ultimii 3 ani şcolari;

-          abilităţi de operare pe calculator;

-          experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);

-          disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie, au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:

a) au absolvit cursuri/module acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)/ CNEE, care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare;

b) au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică;

c) au gradul didactic I, II sau definitiv.

ATENȚIE: Pentru anul şcolar 2018-2019, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecție în vederea constituirii grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs național, cu excepția celor care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.

C. Disciplinele pentru care se organizează selecţia:

Lista domeniilor și a disciplinelor pentru care se organizează selecţia cadrelor didactice, care vor fi implicate în activităţile specifice evaluărilor, examenelor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2018-2019, este cuprinsă în aplicaţia care se accesează la adresa web http://www.rocnee.eu, secţiunea Apeluri.

Cadrele didactice interesate îşi vor depune candidatura selectând în aplicaţie o singură disciplină corespunzătoare unui domeniu (pentru un singur tip de evaluare, examen sau concurs național) din cele menţionate în aplicaţie.

D. Procedura şi calendarul de selecţie:

Procesul de selecţie a candidaţilor se desfăşoară după cum urmează:

Etapa I: perioada 15 octombrie - 21 octombrie 2018

Înscrierea candidaţilor la adresa web http://www.rocnee.eu, secțiunea Apeluri şi respectarea instrucţiunilor afişate în cadrul aplicației. Candidaţii vor completa obligatoriu toate câmpurile din formularul de înregistrare.

Link pentru inscriere:

https://competente.rocnee.eu/apel2018_10_enct/.

Pentru înscriere, sunt necesare două documente în format electronic:

1. Un singur document care cuprinde un CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie) semnate, scanate (alb-negru, rezoluție 250-300 dpi) şi incluse într-un singur document (care să nu depășească dimensiunea de 50 MB). Documentul va fi salvat cu numele candidatului, în format *pdf;

2. O variantă originală de test, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs național şi disciplinei pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare și de notare. Testul va cuprinde 2 itemi obiectivi, 2 itemi semiobiectivi şi 2 itemi subiectivi. Documentul va fi salvat cu următoarele elemente: numele candidatului, tipul examenului și numele disciplinei.

(Ex: Kozacek_Milos_ENVIII_Limba_slovaca_materna; Georgescu_Ana_BAC_Biologie;).

Etapa a II-a: perioada 22 octombrie - 26 octombrie 2018

- selecţia candidaţilor;

- anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi.

Alte informații

Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării de către coordonatorii de discipline. În situaţia în care profesorii selectaţi nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, aceştia pot fi înlocuiţi pe parcursul anului şcolar 2018-2019 cu alţi profesori care, în urma procedurii de selecţie, au fost desemnaţi ca rezerve.

Fișiere ataşate: